ติดตามการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายจารึก ศิริกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมติดตามการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราแก่งนาง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีเกษตรอำเภอดงหลวงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวงร่วมเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา รวมถึงการบริหารจัดการด้านปัจจัยการผลิตของกลุ่มต่อไป
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال