อบรมเกษตรกร ชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการ Sanook Farmer Market

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายวันชัย  ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมเกษตรกร ชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการ Sanook Farmer Market การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ณ ศูนย์ฝึกเเละพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายเเดนจังหวัดมุกดาหาร  โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จากอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดงหลวง และอำเภอหนองสูง รวม ๑๐๐ คน ทั้งนี้มีทีมวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกฯเเละ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال