เกษตรมุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (เวทีที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่  6  ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย  ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (เวทีที่ 1) ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นรายบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 35 ราย  ณ ห้องประชุมสำนกงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال