ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานฯในการรับรองแหล่งผลิตพืช


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยนายบุญเริง  พลายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคจาการดำเนินงานรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ในปี 2562 แผนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินรับรองแหล่งผลิตเบื้องต้น และพิจารณาปรับเปลี่ยนเป้าหมายพืชไร่อุตสาหกรรม 3 ชนิด และเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال