ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ zoning ปี 2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้  นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ zoning ปี 2561 พื้นที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร และพื้นที่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเกษตรกรอยู่ระหว่างการตัดทำพันธุ์และเตรียมตัดเข้าโรงงาน

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال