ติดตามการเตรียมความพร้อมการเพาะปลูกข้าวโพดหลังนา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหายให้นายจารึก ศิริกุล รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายคมกริช ไตรยศ และนายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามการเตรียมความพร้อมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ในพื้นที่ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง และในพื้นที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และเพื่อกำหนดจุดจัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการฯ ต่อไป โดยมีเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ระดับตำบลที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามงานในครั้งนี้ด้วย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال