ประกวดราคาจ้างเหมาไถกลบตอซังข้าว โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding)

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาไถกลบตอซังข้าว โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding)

ดาวน์โหลด : เอกสารแนบประกาศคลิกที่นี่
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال