การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการงานส่งเสริม เคหกิจเกษตร(Core Team)ประจำปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางอรจิรา  มุ่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและความสามรถเฉพาะทางของผู้จัดการงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร(Core Team)ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี. ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรระดับเขต/ จังหวัด/ ศูนย์ปฏิบัติการฯ/เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน  120 คน เข้าร่วมฝึกอบรมฯ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال