ชี้แจงเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเภสัชกร โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ประชุมชี้แจงคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร  เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล นิคมคำสร้อย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาล ซึ่งมีความต้องการรับซื้อผลผลิตพืชสมุนไพรจากเกษตรกรที่ผลิตได้คุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال