ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศพก.และแปลงใหญ่ ปี 2562

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายคมกริช ไตรยศ และนางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับอำเภอ เพื่อจะได้วางแผนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโดยพร้อมเพรียง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال