การฝึกอบรมพัฒนา Smart Farmer หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รุ่นที่ 1


วันที่ 10 กันยายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ประจำปี 2561 หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งฝึกทักษะ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน Smart Farmer  อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดงหลวง อำเภอหนองสูง รวม 30 ราย ในการนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال