พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561


วันที่ 18 กันยายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุกิจราชเมืองขวาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยปลาน้ำจืดรวมจำนวน 5 แสนตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และสร้างความอุดม-สมบูรณ์ด้านทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ประมงจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอคำชะอี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและคณะ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนชาวตำบลคำชะอี ร่วมในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال