ร่างแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 210วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวสมจิต บุทธิจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมร่างแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 210 ให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ มีการปฏิบัติงานสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถบรรเทาความเดือดร้อยให้กับประชาชนได้มากที่สุด ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอด  เมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال