ประชุมและติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ


วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสังการ เมืองมา รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  นางพะเยา ไตรยวงค์ เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมการประชุมและติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามงานโครงการฯ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และต่อยอดกิจกรรมให้สมาชิกโครงการฯ  โดยมี นางศิราณี อิ่มสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุมและติดตามฯ ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง ระยะที่ 5 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال