ประชุมและติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสังการ เมืองมา รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายประวัติ ทุ่นทอง   เกษตรอำเภอหนองสูง และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมการประชุมและติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามงานโครงการฯ เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และต่อยอดกิจกรรมให้สมาชิกโครงการฯ     โดยมี นางศิราณี อิ่มสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน       ในการประชุมและติดตามฯ ณ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านภู ระยะที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال