ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว


วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร   มอบหมายให้นายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริม-การเกษตรชำนาญการ และ นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร- ชำนาญการ นำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว จำนวน 100 คน ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال