ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสังการ เมืองมา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร และนางสมจิต บุทธิจักร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561 เพื่อร่วมรับทราบผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ปี 2561 และพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินงานวิสาหกิจจังหวัดมุกดาหาร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานภาคี ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายไพศาล แสงหิรัญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน  ทั้งนี้ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ด้วย
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال