ประชุมตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปีการผลิต 2560/61

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบให้นางสุมามาลย์สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมประชุมตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปีการผลิต 2560/61 โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางกุลณี อิศดิศัย) ประธานคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรชุดที่24 เวลา 08.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร และคณะผู้ตรวจฯดูงานส่งเสริมแผนการผลิตเเละการตลาดข้าวครบวงจร รวมทั้งดูงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال