กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

16 สิงหาคม 2560 นายวีรศักดิ์  วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล  จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  กิจกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 4  เป้าหมายเกษตรกร ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนตาล เป้าหมาย 20 ราย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال