กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

16 สิงหาคม 2560 กลุ่มอารักขาพืชจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 4 เป้าหมายเกษตรกร ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโพนทราย  เป้าหมาย 20 ราย

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال