อบรมตามแผนกลุ่มส่งเสริมอาชีพข้าวกล้องปลอดสารพิษตำบลหนองสูงใต้

วันที่12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยนายสังการ เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง โดยนายอนันต์ เมืองแทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดอบรมตามแผนกลุ่มส่งเสริมอาชีพข้าวกล้องปลอดสารพิษตำบลหนองสูงใต้ หมู่ที่ 5 เพื่อพัฒนาสู่ Smart Group และพัฒนาผลิตผลเป็น Smart Product ต่อไป
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال