เสนอขออนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. เกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายวีระศักดิ์ วงศ์บุตร มอบหมายให้ นางสุมามาลย์  สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัดและอำเภอ นำเสนอขออนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จำนวน 66 ชุมชน  94 โครงการ งบประมาณ 16,4953,949 บาท โดยมีท่านผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธการงบประมาณ นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال