โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี 2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายสุเมต ประจงจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี 2560 เพื่อทบทวนแนวทางการจัดทำแผนฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของอำเภอ และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนที่ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร (oning) ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال