กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

21 มิ.ย.60 กลุ่มอารักขาพืช จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรม:เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 เป้าหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วม เกษตรกร ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโพนทราย(ศูนย์เครือข่าย) อำเภอเมือง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال