โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีนายประมวล ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวรายงาน และเกษตรกร จำนวน 100 ราย ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال