กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

19 มิ.ย.60 กลุ่มอารักขาพืช จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรม:เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 เป้าหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเกษตรกรบ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง 20 ราย ณ ศพก.ตำบลนาสะเม็ง   อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวีรศักดิ์  วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพบปะเกษตรกรเเละให้นโยบายการผลิตข้าวอินทรีย์ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอที่ช่วยเตรียมความพร้อมในการอบรม

โดยหลักสูตรครั้งนี้เน้นความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เเละการผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มากับปุ๋ยคอกเพื่อใช้ในเเปลงข้าวอืนทรีย์


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال