ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

19 มิถุนายน 2560 กลุ่มอารักขาพืช จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กิจกรรม:เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 เป้าหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี 20 ราย ณ ศพก.อำเภอคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال