ออกติดตามการอบรมเกษตรกรตามรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการอบรมเกษตรกรตามรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال