สอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลงผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฯ

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลงผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2560

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال