สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال