โครงการสร้างนักตลาด OTOP (OTOP Trader)

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมเปิดงานโครงการสร้างนักตลาด OTOP (OTOP Trader) ณ ห้องไพริน โรงแรมพลอย พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال