ประชุมชี้แจงเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

วันที่ 5 เมษายน 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น เกษตรกร 63 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال