ประชุมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559/60

วันที่ 3 เมษายน 2560 นายวีระศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยนายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี 2559/60 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกร 21 ราย สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال