ประชุมการชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบ่อทอง วินด์ฟาร์ม

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น. นายวีรศักดิ์  วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายประมวล  ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุมการชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบ่อทอง วินด์ฟาร์ม ๑ และโครงการบ่อทอง วินด์ฟาร์ม ๒ (โครงการก่อสร้างกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال