โครงการฝึกอบรมและตรวจคัดกรองเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนายมานะ แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวชษิตา เชื้อเมืองแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้โครงการฝึกอบรมและตรวจคัดกรองเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลชะโนดน้อย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี และจะนำสิ่งทีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติต่อไป


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال