การประชุมคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายจักรินทร์ คล่องแคล่ว เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 13 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหว้านใหญ่ โดยมีประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณาในการวางแผนเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ในวันที่ 26 พ.ค.2560

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال