เวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศดปช.) ซึ่งจัดโดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ๆ ละ 1 คน ,สมาชิก ศดปช. อำเภอละ 2 คน  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเครือข่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال