จัดทำเอกสารและโปสเตอร์วิชาการ

9 มีนาคม 2560 นางกัญญาณัฐ ขุลีดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดทำเอกสารและโปสเตอร์วิชาการ เรื่อง การปลูกส้มเขียวหวาน ( รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์.2553) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานเสียบยอด ในพื้นที่เตรียมเสียบยอดจำนวน 5 ไร่ ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال