โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายบุญเริง พลายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พบปะเกษตรกรในการฝึกอบรมเกษตรกรตามกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกษตรกรผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย90 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะวิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืชฯ และ ศจช. ตำบลป่งขาม อ.หว้านใหญ่ ร่วมให้ความรู้ในวันนี้ด้วย
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال