แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ นายบุญเทียม วงค์กระโซ่

วันที่ 26 มีนาคม 2560 นายชื่น คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริส่วนตำบลบัวเงินและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 95 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ นายบุญเทียม  วงค์กระโซ่ หมู่ที่ 3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال