ประชุมวางแผนเตรียมประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต

วันที่ 6 มีนาคม 2560. นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและคณะSC ประชุมวางแผนเตรียมประกวดแปลงใหญ่ระดับเขตฯ ณ.ศพก.ตำบลชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่. กษ./เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี  เกษตรอำเภอ/เจ้าหน้าที่ชลประทาน และคณะกรรมการ ศพก. ผู้นำท้องถิ่น ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหารและคณะที่ประชุมได้ออกดูพื้นที่เครือข่าย ศพก.ที่จะนำคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมในวันที่ 9 มีนาคม 2560ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال