ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  10 มีนาคม 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุกิจ ราชเมืองขวาง นวส.การเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส.ชษิตา  บรรจงเลิศและนางสุรัฎฐิยา โสสว่าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ นำเกษตรกรอำเภอดงหลวงและอำเภอหว้านใหญ่ จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่าตามพระราชดำริฯ จังหวัดสกลนคร และเกษตรกรให้ความสนใจจากการดูงานครั้งนี้เป็นอย่างมากใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال