กิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกษตรกรผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พบปะเกษตรกรในการฝึกอบรมเกษตรกรตามกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกษตรกรผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เกษตรกรเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอดอนตาล 90 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดโดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال