การฝึกอบรมเกษตรกรตามกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกษตรกรผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายบุญเริง พลายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พบปะเกษตรกรในการฝึกอบรมเกษตรกรตามกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกษตรกรผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอหนองสูง 90 คน ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชร่วมกับวิทยากร จาก ศจช.ตำบลป่งขาม


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال