กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตออกติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ปี 60

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560  นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นวส.ชก. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ออกติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ปี 60 (งบปกติกรมฯ) ดังนี้
       1. โครงการฯ GAP กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่มข้าว ณ ศพก./แปลงใหญ่ ตำบลคำชะอี โดยมีนายสุริยะ วิเศษศรี และนายนิมิตร ไวว่อง นวส.ชก. จนท.อำเภอคำชะอี ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร 2 กลุ่ม/40 ราย
        2. โครงการเกษตรอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ (นายพัฒนา จันทร์เต็ม เกษตรกรต้นแบบ) บ้านโคกหินกอง ม.5 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง โดยมีนายอนันต์ เมืองแทน นวส.ชำนาญการ จนท. อ.หนองสูง ร่วมออกติดตามและเยี่ยมเยือนเกษตรกรตามโครงการฯ


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال