การอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายชื่น  คำมุงคุณ เกษตรอำเภอดงหลวง พร้อมด้วยนางสาวชษิตา  เชื้อเมืองแสน นวส.ชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3 ณ ศพก.อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงหลวง และประธานศพก.อ.ดงหลวง มีเกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย แต่มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 54 ราย ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال