ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นางสุมามาลย์ สายชมภู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและนางเขมิกา แป้นอ้อย นวส.ชำนาญการพร้อมคณะ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 จังหวัด มุกดาหาร วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.คำชะอี จ.มุกดาหาร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณะทำงาน SC เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ศพก.และเกษตรกรต้นแบบ รวม  30 ราย วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงขับเคลือนร่วมกันสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างเครือข่ายศพก.กับภาครัฐได้รวดเร็วทันเวลาและถั่วถึงใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال