อบรมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่1

วันพฤหัส​บดี​ที่​ 16​ มีนาคม​ 2560​  สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล ได้จัดอบรมกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า(ศพก.) ปี2560 ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนตาล หลักสูตรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในภาคการเกษตร มีเกษตรกรผู้นำเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال