อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี60

วันที่ 23 กพ.60 สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี60 ณ ศพก.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 90 ราย ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก พด.มุกดาหาร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลป่งขาม อ.หว้านใหญ่ กลุ่มอารักขาพืช  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال