ติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าไค้นาแลและงานโครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560 นางอรจิรา. มุ่งดี และ นางกัญญาณัฐ ขุลีดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ออกติดตามงาน gap พืชผัก ปี2560 และติดตามงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าไค้นาแลและงานโครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2560


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال